top of page
Businesswoman in white

Všeobecné obchodní podmínky pro PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY www.inspiracescharlie.cz

Kdo jsem a k čemu slouží tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodejzboží prostřednictvím webové stránky www.inspiracescharlie.cz (dále jen „Portál“)?

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodejzboží prostřednictvím Portálu (dále jen "VOP") zpracovala Karla Vrublová, s pracovním povolením, se Lískovecká 2510, Frýdek-Místek, 73801 tel.  +420732850840, e-mailová adresa info@inspiracescharlie.cz (dále jen „já“).

Prodávajícím zboží jsem já kupujícím zboží budete Vy, pokud se mnou uzavřete Kupní smlouvu o nákupuzboží (dále jen „Smlouva“).

Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Jaké zboží Vám prostřednictvím Portálu nabízím?

Prostřednictvím Portálu Vám nabízím ke koupi zejména následují zboží online kurz, online výklad karet, e-book.  Bližší informace o konkrétním zboží (zejména popis hlavních vlastností zboží a způsobu použití a údržby zboží, včetně nebezpečí, která vyplývají z nesprávného použití či údržby zboží, a údaj o tom, kdo je výrobcem či dodavatelem zboží) se Vám zobrazí po rozkliknutí názvu a základních informací o konkrétním zboží.

Jaká je cena za zboží?

Cenou za zboží je cena uvedená na Portálu vždy u konkrétního zboží, a to v okamžiku odeslání objednávky. Tato cena zahrnuje DPH v zákonné výši. Tato cena nezahrnuje náklady na dodání zboží (tj. náklady na provedení úhrady ceny za zboží a náklady na doručení zboží). Výše těchto nákladů je uvedena v rámci objednávkového formuláře.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v případě objednávky na Portálu se neliší od základní sazby.

Jakými způsoby můžete uhradit cenu za zboží?

Cenu za zboží můžete uhradit některým z následujících způsobů:

 •  

  klasickým bankovním převodem, a to na můj bankovní účet č. 670100-2217502035/6210, s tím, že jako variabilní symbol uvedete číslo Vaší objednávky;

 • přímým bankovním převodem, a to prostřednictvím platební brány po odeslání Vaší objednávky;

Jakmile obdržím Vaši platbu za zboží, potvrdím Vám prostřednictvím e-mailové zprávy její přijetí a zašlu Vám doklad o platbě.

Jakým způsoby Vám mohu zboží dodat?

Zboží Vám dodám nejpozději do  7 pracovních dnů ode dne, kdy přijmu Vaši objednávku, a to některým z následujících způsobů:

 •  

  prostřednictvím e-mailu ve formě PDF na Vaši e-mailovou adresu. 

O odeslání zboží Vás budu informovat e-mailovou zprávou. V okamžiku dodání zboží musí být uhrazena cena za zboží.

Co ještě potřebujete vědět o Smlouvě?

Koupí zboží nezískáváte žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.

Smlouvu uzavíráme na dobu určitou, a to do okamžiku dodání on-line kurzu.

Přístup k uzavřené Smlouvě budeme mít my i Vy (zašleme Vám potvrzení o přijetí Vaší objednávky i text VOP).

Smlouva se vždy řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že byste nebyl/a českou osobou. Naše vzájemné vztahy, práva a povinnosti, která nejsou upravené ve Smlouvě a v těchto VOP se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Jaké kroky vedou k uzavření Smlouvy?

Pokud kliknete na Portálu na odkaz, prostřednictvím kterého si lze zboží objednat, budete přesměrován/a na objednávkový formulář, v rámci kterého se Vám zobrazí:

 • kolonky pro vyplnění Vašich identifikačních údajů: tyto Vaše údajevyplňte;

 • způsoby, jakými lze cenu za zboží uhradit, včetně uvedení dodatečných nákladů za konkrétní způsob úhrady účtovaných nad rámec ceny za zboží: zaškrtnutím příslušného políčka si vyberte způsob úhrady, který Vám vyhovuje;

 • způsoby, jakými Vám lze zboží dodat, včetně uvedení dodatečných nákladů za konkrétní způsob dodání účtovaných nad rámec ceny za zboží: zaškrtnutím příslušného políčka si vyberte způsob dodání, který Vám vyhovuje;

 • text „Chci se přihlásit k odběru newsletteru“: pokud chcete být v obraze, co je u mne nového, přihlaste se zaškrtnutím políčka k odběru newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit;

 • text „Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodejzboží prostřednictvím webové stránky www.inspiracescharlie.cz. “: po rozkliknutí odkazu se Vám zobrazí texttohoto dokumentu ve formátu PDF. Tento dokument si pozorně přečtěte. Váš souhlas vyjádřete zaškrtnutím políčka;

 • text „Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informacemi o ochraně osobních údajů v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím webové stránky www.inspiracescharlie.cz.“:porozkliknutí odkazu se Vám zobrazí texttohoto dokumentu ve formátu PDF. Tento dokument si pozorně přečtěte. Vaše potvrzení vyjádřete zaškrtnutím políčka.

Po kliknutí na tlačítko „Doplňte pojmenování tlačítka – např. pokračovat“ se Vám zobrazí rekapitulace Vaší objednávky. Po provedené kontrole a případné opravě mi můžete odeslat objednávku Vámivybraného zbožíkliknutím na tlačítko „Doplňte pojmenování tlačítka – např. odeslat“.

Jakmile obdržím Vaši objednávku, potvrdím Vám její převzetí a přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy. Za okamžik, kdy dojde k uzavření Smlouvy mezi mnou a Vámi, se považuje okamžik, kdy Vám bude tato e-mailová zpráva doručena. V této e-mailové zprávě Vám zašlu též text těchto VOP.

Jaká máte práva z vadného plnění a jak a kdy můžete uplatnit reklamaci?

Odpovídám Vám za to, že konkrétní zboží je v okamžiku jeho dodání a převzetí bez vad. Jakmile Vám bude zboží doručeno, musíte si jej prohlédnout. Pokud se v době 24 měsíců od převzetí vyskytne vada konkrétního zboží, máte právo takovou vadu reklamovat.

Práva z vadného plnění nemáte v níže uvedených případech:

 • u vady, kterou musíte s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy;

 • u vady, kterou sám/sama způsobíte;

 • u vady, v jejímž důsledku byla sjednána nižší cena za zboží;

 • u opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým používáním;

 • u vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží v okamžiku jeho převzetí;

 • vyplývá-li to z povahy věci.

Pokud budete chtít reklamovat vadu zboží, přineste zboží do mého sídla na výše uvedené adrese po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420732850840 anebo mi zboží zašlete. Při reklamaci mu musíte sdělit, o jakou vadu se jedná, uveďte Vaše kontaktní údaje, předložte doklad o koupi zbožía sdělte, jaký způsob vyřízení reklamace si přejete uplatnit (zejména právo na dodání nového zboží bez vad, právo na výměnu součásti, právo na bezplatné odstranění vady či právo na přiměřenou slevu z ceny, případně též právo na odstoupení od Smlouvy).

O Vaší reklamaci rozhodnu ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Vaši reklamaci (včetně odstranění vady) musím vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodneme-li se na delší lhůtě pro vyřízení reklamace. O průběhu vyřízení reklamace Vás budu informovat elektronicky na Vaši e-mailovou adresu nebo telefonicky na Vaše telefonní číslo.

Po obdržení reklamace Vám předám či zašlu potvrzení o tom, kdy jste vadu reklamovala/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Po vyřízení reklamace Vám předám či zašlu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě neoprávněné reklamace si vyhrazuji právo účtovat veškeré přímé náklady spojené s vyřízením této reklamace.

Kdy máte práva ze záruky za jakost?

Práva ze záruky za jakost byste měl/a pouze v případě, že by záruční doba byla uvedena v informacích o konkrétním zboží na Portálu, na obalu zboží či v reklamě na zboží. V takovém případě bych se zavazovala, že zboží bude po uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pro uplatnění vady zboží, na které se vztahuje záruka, platí obdobně ustanovení pro uplatnění práv z vadného plnění.

Jak a kdy můžete odstoupit od Smlouvy?

Od Smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste zboží převzal/a, případně kdy jste převzal/a poslední dodávku zboží (bylo-li dodáváno několik druhů zboží či bylo-li dodáváno zboží po částech), a to zasláním Vašeho odstoupení na e-mailovou adresu info@inspiracescharlie.cz. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který najdete v příloze č. 1 těchto VOP, není to však Vaše povinnost.Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, bude stačit, když odešlete odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.Přijetí Vašeho odstoupení Vám potvrdím e-mailovou zprávou.

Do 14 dnů ode dne, kdy jste od Smlouvy odstoupil/a, mi musíte vrátit zakoupené zboží, a to tak, že mi je přineste do mého sídla na výše uvedené adrese po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle  +420732850840 anebo mi je zašlete. Náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

Veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (pouze v rozsahu nejlevnějších nákladů na dodání zboží) Vám vrátím nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mibylo doručeno Vaše odstoupení od Smlouvy, avšak ne dříve, než mi předáte vracené zboží anebo než mi prokážete, že jste vracené zboží odeslal/a. Pro vrácení peněz použiji stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak.

Od Smlouvy nelze odstoupit zejména v níže uvedených případech:

 • u zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

 • u zboží, které podléhá rychlé zkáze či které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 • u zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal/a a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 • u zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušil/a jejich původní obal;

 • u novin, periodik nebo časopisů;

 • u digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, přičemž jsem Vám před uzavřením smlouvy sdělila, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Jak postupovat při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a kam můžete podat podnět či stížnost?

Pokud by mezi mnou a Vámi vznikl spor, který by se nám z jakéhokoli důvodu nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Váš návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu (tedy údaje o mně a o Vás), vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se domáháte. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že jste se pokusil/a spor semnou vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejména doklad o uzavření Smlouvy, kopie naší vzájemné korespondence apod.).Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné téžprostřednictvím webového formuláře dostupného zde: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vaši případnou stížnost či jiný podnět můžete podat České obchodní inspekci prostřednictvím on-line formuláře zde: https://www.coi.cz/podatelna/, anebo písemně na adresu příslušného inspektorátu České obchodní inspekce, kterou naleznete zde: https://www.coi.cz/.

Orgánem dohledu je také příslušný živnostenský úřad.

Od kdy jsou tyto VOP platné a účinné?

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.7.2020.

 

Vaše Karla Vrublová

 

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy o nákupu zboží prostřednictvím webové stránky www.inspiracescharlie.cz

 

 

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy o nákupu zboží prostřednictvím webové stránky www.inspiracescharlie.cz

Poučení: Tento formulář vyplňte a zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy o nákupu on-line kurzu

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY O NÁKUPU ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY www.inspiracescharlie.cz

Adresát: Karla Vrublová, pracovní povolení, se sídlem Jl. Puskesmass 347, Kubu, Bali, e-mailová adresa info@inspiracescharlie.cz

Oznamuji, že tímto odstupujiod Kupní smlouvy o nákupu zboží prostřednictvím webové stránky www.inspiracescharlie.cz:

Specifikace zboží (*):

Datum obdržení(*):

Jméno a příjmení kupujícího(*):

Adresa kupujícího(*):

Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum(*):

 

 

 

(*) Doplňte chybějící údaje

Všeobecné obchodní podmínky: About
bottom of page